Επαγγελματική κατάρτιση

Greece: national committees linking the education system and the labour market

The education ministry has set up three committees to support policymaking, monitor current reforms and improve links between education and the labour market.

Εγγραφή στο Επαγγελματική κατάρτιση
Go to top