Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου

Ο Οργανισμός Μεσολάβησης & Διαιτησίας ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο για την πλήρωση θέσης γραμματειακής υποστήριξης του τμήματος Μεσολάβησης & Διαιτησίας.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σπουδών
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ικανότητες διαχείρισης έργου
  • Ομαδικό πνεύμα

Θα συνεκτιμηθούν

  • Λοιπή επαγγελματική εμπειρία
  • Λοιπά προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στο email [email protected], έως τις 15 Ιανουαρίου 2023.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στην επεξεργασία των δεδομένων των βιογραφικών σημειωμάτων.

Go to top