Παρουσίαση: α. Νέας βάσης δεδομένων-portal του Ο.ΜΕ.Δ. και β. Δυνατότητες συνέργειας του Ο.ΜΕ.Δ. με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ως προς την παροχή στοιχείων

Go to top