Δημόσιο (προσωπικό) 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.8.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ.

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 85/4.9.2001)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top