Ανακοινώσεις

 • Τρίτη, Σεπτέμβριος 5, 2006 - 12:33
  Εξεδόθη στις 28 Ιουλίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Αν. Πετρόπουλος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 39/2006 "Για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος , εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),
  γ) του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ,
  δ) του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος,
  ε) της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιριών Ελλάδος,
  στ) του Συνδέσμου Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδος και εταιρειών Logistics Ελλάδος,
  ζ) της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς,
  η) του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης,
  θ) του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων,
  ι) της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
  ια) του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών,
  ιβ) της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών,
  ιγ) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καθαρισμού,
  ιδ) του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α.),
  ιε) της Πανελλήνιας Ένωσης Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων,
  ιστ) του Συνδεμου Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 23/8-8-2006)

 • Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2006 - 16:18
  Εξεδόθη στις 26 Ιουλίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Αν. Πετρόπουλος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 35/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης – μελετών – διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή, Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 18/1-8-2006)

 • Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2006 - 16:13
  Εξεδόθη στις 26 Ιουλίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Α. Ζησιμόπουλος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 31/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 20/2-8-2006)

 • Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2006 - 16:07
  Εξεδόθη στις 19 Ιουλίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Μ. Σταμπουλής), στην Αθήνα, η Δ.Α. 29/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών και Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων που απασχολούνται στη βιομηχανία", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 19/2-8-2006)

 • Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2006 - 15:58
  Εξεδόθη στις 12 Ιουλίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Μ. Σταμπουλής), στην Αθήνα, η Δ.Α. 24/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων (Πούλμαν) όλης της χώρας ", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΠΟΕΤ),
  γ) της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Πούλμαν και
  δ) της Ομοσπονδίας Τουρισμού Βορείου Ελλάδος (ΟΤΒΕ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 15/19-7-2006)

 • Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2006 - 15:43
  Υπεγράφη στις 18 Ιουλίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος και
  γ) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών – τριών επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος, καθώς και των απασχολουμένων στα βαφεία – τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 92/26-7-2006)

 • Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2006 - 15:38
  Υπεγράφη στις 21 Ιουλίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών , εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων , εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 91/25-7-2007)

 • Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2006 - 15:25
  Υπεγράφη στις 1 Αυγούστου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος – Ο.Ι.Υ.Ε, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Πανελλήνιςα Ομοσπονδίας Εκδοτών & Βιβλιοχαρτοπωλών – Π.Ο.Ε.Β. και
  γ) της Ένωσης Εκδοτών Βιβλίου Ελλάδος – ΕΝ.Ε.Β.Ε., εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 101/2-8-2006)

 • Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2006 - 11:34
  Εξεδόθη στις 27 Ιουλίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Ελ. Κουτσιμπού), στην Αθήνα, η Δ.Α. 32/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και
  β) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους),
  γ) του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης,
  δ) του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης,
  ε) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
  στ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ,
  ζ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
  η) του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
  θ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων,
  ι) του Υπουργείου Τουρισμού,
  ια) του Υπουργείου Πολιτισμού,
  ιβ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,
  ιγ) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
  ιδ) του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης,
  ιε) του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
  ιστ) του ΥΠΕΧΩΔΕ,
  ιζ) του Υπουργείο Ανάπτυξης,
  ιη) του Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών,
  ιθ) του Υπουργείο Εξωτερικών και
  κ) του Υπουργείου Επικρατείας, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 17/31-7-2006)

 • Πέμπτη, Ιούλιος 27, 2006 - 15:32
  Εξεδόθη στις 22 Ιουνίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Λ. Σέμπος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 19/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών που εργάζονται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τους Οργανισμούς Λεσινίου και Κωπαΐδας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών & Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους),
  γ) του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης,
  δ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ,
  ε) του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντωσης, (και για τα Νομαρχιακά Ταμεία),
  στ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ,
  ζ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
  η) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
  θ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,
  ι) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 9/28-6-2006)

Σελίδες

Go to top