Α. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Μ.Ε.Π.Ε. 2013

Ε.Σ.Σ.Ε της επιχείρησης Α. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

με διακριτικό τίτλο ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

Έτος: 
2 013
Πράξη Κατάθεσης: 
360/2013
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top