Χοιροτροφικών επιχειρήσεων 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 44/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε χοιροτροφικές επιχειρήσεις

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 27/24.10.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 80390/4087/24.11.2008 (ΦΕΚ Β 2479/5.12.2008) Υποχρεωτική από: 24.10.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top