Χειριστών Tεχνικών έργων 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (31.3.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών κ.λπ. μηχανημάτων, εκτελέσεως τεχνικών έργων

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 15/15.4.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15041/30.6.2003 (ΦΕΚ Β 905/4.7.2003) Υποχρεωτική από: 15.4.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top