Προεδρικό Διάταγμα 198 / 1990

Π.Δ. 198/1990 "Λειτουργία και αρμοδιότητες του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ."

Άρθρο 1   Μέλη του Δ.Σ.
Άρθρο 2   Ειδική διαδικασία ορισμού μέλους
Άρθρο 3   Συγκρότηση του Δ.Σ.
Άρθρο 4   Τόπος λειτουργίας του Δ.Σ.
Άρθρο 5   Ορισμός γραμματέα του Δ.Σ.
Άρθρο 6   Λειτουργία του Δ.Σ.
Άρθρο 7   Απαρτία και ψηφοφορία
Άρθρο 8   Τήρηση πρακτικών
Άρθρο 9   Αρμοδιότητες του Δ.Σ.
Άρθρο 10  Αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.
Άρθρο 12  Ισχύς

Άρθρο 1: Μέλη του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (εφεξής Οργανισμός) συγκροτείται όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» και του παρόντος.
2. Οι φορείς που προβλέπει το άρθρο 17 παρ. 1 του άνω νόμου υποδεικνύουν ανά ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, εφαρμοζόμενης τελικά της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 4346/64 «περί οργανώσεως υπηρεσιών προστασίας κ.λπ.».
3. Αναπληρωματικό μέλος ορίζεται και για το πρόσωπο της περίπτωσης του άρθρου 17 παρ. 1 του αυτού Ν. 1876/90.

Άρθρο 2: Ειδική διαδικασία ορισμού μέλους

1. Τα μέλη των περιπτώσεων α' έως στ' του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 1876/90 μετά από υπόδειξή τους από τους αρμόδιους φορείς και πριν από τη συγκρότησή τους σε σώμα, με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας, καλούνται από τον Υπουργό Εργασίας να συνέλθουν σε ορισμένο χρόνο και τόπο για να ορίσουν το πρόσωπο που θα καταστεί μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις περίπτωσης ζ' του άρθρου 17 παρ. 1.
2. Τα μέλη που έχουν υποδειχθεί συνέρχονται και με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν τον πρόεδρο της ειδικής αυτής συνέλευσης.
3. Η ειδική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα περισσότερα μέλη από αυτά που έχουν υποδειχθεί και αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν αποβούν άκαρπες δύο ψηφοφορίες, τότε αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία.
4. Χρέη γραμματέα της ειδικής συνέλευσης εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, οριζόμενος προς τούτο από τον Υπουργό Εργασίας.
5. Για τα πεπραγμένα της ειδικής συνέλευσης συντάσσεται πρακτικό το οποίο αφού υπογραφεί από τον πρόεδρο και τον γραμματέα, υποβάλλεται στον Υπουργό Εργασίας.

Άρθρο 3: Συγκρότηση του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας δημοσιευμένη στο ΦΕΚ, οριζομένου και του Προέδρου με τον αναπληρωτή του.
2. Το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργήσει και με ελλιπή συγκρότηση, μέχρι τρεις μήνες, σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του πεθάνει ή αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο. Καλούνται όμως πάντοτε τα αναπληρωματικά μέλη να παρουσιαστούν. Πάντοτε όμως πρέπει να λοιπά μέλη του Δ.Σ. να επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία κατά τη συνεδρία.

Άρθρο 4: Τόπος λειτουργίας του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται στην Αθήνα και στο Κατάστημα όπου εδρεύει ο Οργανισμός.
2. Το Δ.Σ. προσωρινά μπορεί να συνέρχεται στο Κατάστημα του Υπουργείου Εργασίας ή Οργανισμού του δημόσιου τομέα, που στην τελευταία περίπτωση ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Άρθρο 5: Ορισμός γραμματέα του Δ.Σ.

1. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον πρόεδρό του.
2. Προσωρινά, μπορεί να ορισθεί ως γραμματέας υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, με την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 6: Λειτουργία του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται μετά από πρόσκληση στην οποία αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.
2. Την πρόσκληση υπογράφει ο πρόεδρος του Δ.Σ.
3. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με τηλεγράφημα ή τηλεφώνημα. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται έγγραφη μνεία σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο σημειώνεται και η ημερομηνία και τίθεται η υπογραφή του υπαλλήλου που ενήργησε την πρόσκληση.
4. Πρόσκληση δεν απαιτείται όταν έχουν καθορισθεί τακτές ημέρες συνεδρίασης γνωστές στα μέλη, όταν ορισμένο μέλος έχει δηλώσει προηγούμενα ότι κωλύεται ή όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία συμμετοχής του/
5. Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο στα τακτικά, όσο και στα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 7: Απαρτία και ψηφοφορία

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του νόμιμου συνολικού αριθμού των μελών του.
2. Το Δ.Σ. αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
3. Όταν έχουν διατυπωθεί πλείονες γνώμες, ένεκα των οποίων είναι αδύνατη η λήψη απόφαση, η ασθενέστερη ή οι ασθενέστερες μερίδες οφείλουν να συνταχθούν προς μια από τις επικρατέστερες.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου του Δ.Σ.
5. Η άρνηση ψήφου ή αποχή, λογίζεται ως αρνητική ψήφος.
6. Η ψηφοφορία ενεργείται φανερά.

Άρθρο 8: Τήρηση πρακτικών

1. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο της συνεδρίασης και τον γραμματέα.
2. Στα πρακτικά καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι γνώμες της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Κατευθύνει τη δράση του Οργανισμού για την εκπλήρωση της αποστολής του.
β) Εποπτεύει για τη σύννομη άσκηση των καθηκόντων του ειδικού σώματος των μεσολαβητών και των διαιτητών.
γ) Συντάσσει τους Κανονισμούς που προβλέπονται στα άρθρα του 18 του Ν. 1876/1990.
δ) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισμού.
ε) Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Οργανισμού.
στ) Συνιστά επιτροπές από τα μέλη του ή και με τη συμμετοχή άλλων προσώπων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα για τη μελέτη και εισήγηση ειδικών θεμάτων.
ζ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Οργανισμού.
η) Επιλέγει και διορίζει με τριετή θητεία τους μεσολαβητές και τους διαιτητές, επανακρίνει και ανανεώνει τη θητεία τους και τους απολύει με βάση τους Κανονισμούς.
θ) Εγκρίνει τη διενέργεια των αναγκαίων δαπανών.
ι) Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο ή άλλο μέρος του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεών του.
ια) Αποφασίζει για τα θέματα που είναι αρμόδιο, από το νόμο και τους Κανονισμούς.

2. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς ορισμένη αρμοδιότητα μεταξύ των οργάνων του Οργανισμού αρμόδιο θεωρείται το Δ.Σ.

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.

1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού.
β) Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. και εισάγει τα θέματα που είναι για συζήτηση.
γ) Παρακολουθεί και κατευθύνει τη λειτουργία του Οργανισμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.
δ) Προΐσταται της Υπηρεσίας του Οργανισμού και εκδίδει τις διατάξεις που αφορούν το προσωπικό τούτου, όπως ορίζεται στους κανονισμούς.
ε) Εγκρίνει την ενέργεια δαπανών και εκδίδει χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς
ζ) Αποφασίζει για θέματα έκτακτα και επείγοντα και υποβάλλει τις σχετικές αποφάσεις, για έγκριση στο Δ.Σ. μέσα σ' ένα μήνα.
η) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό ενώπιον δικαστηρίων, δημόσιων αρχών και ιδιωτικών προσώπων.
θ) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
ι) Υπογράφει τα έγγραφα του Οργανισμού.
κ) Αποφασίζει για τα θέματα που είναι αρμόδιος από το Νόμο και τους Κανονισμούς.

2. Το Δ.Σ. μπορεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του προέδρου, μετά από εισήγηση τούτου, σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή σε υπάλληλο που ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου στον Οργανισμό.

Άρθρο 12

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

                                                                                              Αθήνα, 18 Μαΐου 1990

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
                                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

                                                                                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                                                                                            ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ

Go to top