Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από:

α΄   έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, έναν της ΓΣΕΒΕΕ, έναν της ΕΣΕΕ και έναν του ΣΕΤΕ, με τους αναπληρωτές τους,

β΄    τέσσερις εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους και

 • τον Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται με ομόφωνη απόφαση των μελών των περιπτώσεων α΄ και β΄, η οποία απόφαση λαμβάνεται σε συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πριν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και έμπειρα σε θέματα εργασιακών σχέσεων ή οικονομίας της εργασίας ή του εργατικού δικαίου.
 • Στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας συμμετέχει ως παρατηρητής και χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του, κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου με εμπειρία στα εργασιακά θέματα.

 

Συγκρότηση και λειτουργία

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και  ο αναπληρωτής του από τα τακτικά μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Σύνθεση 7ου Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ.

  Υπ' αριθμ. 10650/Δ1.1956/9.4.2014 απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για "Συγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ." - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 233/29.4.2014

   

  Άγγελος Ζησιμόπουλος Πρόεδρος   
  Θεόδωρος Δεληγιαννάκης Αναπληρωτής Πρόεδρος Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Ε.

   ΜΕΛΗ

   

  Ιωάννου Χρήστος (2)

  Τακτικό Μέλος

  Εκπρόσωπος ΣΕΒ

  Κυριαζής Χάρης (2) Αναπληρωτής              »

  Βέργαδος Νικόλαος

  Τακτικό Μέλος

  Εκπρόσωπος ΓΣΕΒΕΕ

  Χριστοφορίδης Δημήτριος

  Αναπληρωτής

                

  Μέγγουλης Αντώνης

  Τακτικό Μέλος

  Εκπρόσωπος ΕΣΕΕ

  Ελευθερίου Κωνσταντίνος

  Αναπληρωτής

                »

  Ρέτσος Ιωάννης

  Τακτικό Μέλος 

  Εκπρόσωπος ΣΕΤΕ

  Αμβράζης Γεώργιος

  Αναπληρωτής

                »

  Δεληγιαννάκης Θεόδωρος

  Τακτικό Μέλος

  Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ

  Βαρχαλαμά Έλλη

  Τακτικό Μέλος

  Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ

  Καζάκου Σοφία

  Τακτικό Μέλος

  Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ

  Πεπόνης Εμμανουήλ

  Τακτικό Μέλος 

  Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ

  Θεοχάρης Ευθύμιος

  Αναπληρωτής

                 »

  Ουζούνης Δημήτριος (1) 

  Παρατηρητής 
   (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

  Εκπρόσωπος Υπουργείου Εργασίας,

  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  Μακρόπουλος Ηλίας

  Αναπληρωτής

                  »

  (1) Όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 39368/Δ1/13789/13-7-2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 420/24-7-2018)

  (2) Όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 56821/Δ1/19581/13-11-2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 688/19-11-2018)

   

  Go to top